ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གི་མང་ཚོགས་ཚོས་ལོ་སར་གྱི་ཚོང་ཟོག་གྲྭ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་གནམ་ལོ་གསར་བར་བསུ་མ་བྱེད་བཞིན་པ།(པར)


1.jpg

2.jpg

ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་སར་བར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།

 ད་ལོའི་རྒྱ་ལོའི་ལོ་སར་དང་བོད་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོའི་ལོ་སར་གཉིས་ཐོན་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ངང་རྫོང་མཁར་དུ་སོང་ནས་ལོ་སར་གྱི་ཚོང་ཟོག་སྣ་ཚོགས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སིལ་ཏོག་དང་སྔོ་ཚོད། བཟའ་ཆས་སོགས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གི་སྲང་ལམ་ག་ས་གང་ནས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་འདུག་ལ། ཚང་མས་སྤྲོ་སེམས་འཁོར་བའི་ངང་རྒྱ་ལོའི་ལོ་སར་དང་བོད་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོའི་ལོ་སར་ལ་རོལ་བར་གྲྭ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངེད་དྲ་བ།  སྤེལ་དུས། 2013/2/10 བལྟ་ཀློག (1371)