༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 11 ཚེས 23 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»ལོ་རྒྱུས།»སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས།
ནང་དོན་འཚོལ་ཞིབ།
བརྩམས་ཆོས་ཁ་བྱང་གིས་འཚོལ།
བརྩམས་ཆོས་གསར་བ།
བླ་བྲང་ཡབ“རྒྱལ་པོའི”སྐུ་ཚེའི་མཛད་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཞོན་ཧྭ་རྫོང་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ནས་གནང་བའི་གསུང་བཤད།
ལྷུག་རྩོམ།
ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་བའི་དགོན་སེར་ནུབ་མར་མཇལ་བའི་ཟིན་བྲིས། དགྲ་ཟོར།
པེ་ཅིན་གྱི་དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་དུ་ཕྱིན་པའི་ཟིན་བྲིས། དགྲ་ཟོར།
ཟ་མ་ཏོག་བོད་ཟས་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
བསམ་གཟས་ནས། ཁྱོད་ལ་བཤད་པ་ཡིན།
ཚངས་སྲས་ཕྱག་གི་རྒྱུད་མངས།
སྟོན་དཀྱིལ་གྱི་སྙན་ངག
དཔེ་རྙིང་གསར་རྙེད་༼ བཞད་ཀྱི་ལུང་བཤད་ ༽དང་མགར་གྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད།
ཕབ་ལེན་གསར་བ།
སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།
ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་བཤད་མདོར་བསྡུས།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད། སྟོད་ཆ།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད། སྨད་ཆ།
ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ།
ཐང་གི་སྙན་ངག་སུམ་བརྒྱ་བ།
བརྡ་སྤྲོད་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག
བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེའི་བང་མཛོད།༼ འབར་ཞུན་འཕྲུལ་དེབ།
མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ལི་ཐོ།
དབུ་མའི་སྐོར།

སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས།


ཏུན་ཧོང་ཞེས་པའི་བྲག་ཕུག་ངོ་སྤྲོད།
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ཏུན་ཧོང་ཞེས་པའི་བྲག་ཕུག་ངོ་སྤྲོད།
སྤེལ་དུས: 2019/8/2
བོད་ནས་ལོ་ངོ༢༧༠༠ཡི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གནའ་བོའི་པུར་ཁང་གསར་དུ་རྙེད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ལོ་མཇུག་ལ། བོད་ལྗོངས་ཤར་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་སྤོ་སྟོད་གཙང་པོའི་ཆུ་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་ཨ་སྒང་རོང་དུར་ས་ནས་ལོ་ངོ་༢༧༠༠ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་རྡོ་གཡམ་པུར་ཁང་ཁྱོན༡༣གསར་དུ་རྙེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་སྐུ་གཞོན་ཤར་རྒན་དབང་འདུས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚེས་༢༡ཉིན་སྐོང་འཚོགས་གནང་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་༢༠༡༦ལོའི་ཆེད་ལས་ལས་དོན་སྤྱི་དམངས་མཉ
སྤེལ་དུས: 2017/3/27
གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཐམ་ཀ
གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཐམ་ཀ 
སྤེལ་དུས: 2013/10/19
གངས་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་སེར་ཤུལ་རྡོ་མཁར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
གངས་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་སེར་ཤུལ་རྡོ་མཁར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2013/8/17
བོད་ཁུལ་ངོ་སྤྲོད།
སྤྱིར་བཏང་བོད་ས་ཁུལ་དུ་ད་སྐབས་ཞིང་ཆེན་ལྔ་དང་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་བཅོ་བརྒྱད་དང་རྫོང་ཁག་བརྒྱ་དང་ང་དགུ་ཡོད། དེ་ལས་དང་པོ་ཞིང་ཆེན་ལྔ་ནི་ ལྷ་ས་ཞིང་ཆེན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་
སྤེལ་དུས: 2013/8/8
བོད་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་གི་སྐོར།
བོད་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་གི་སྐོར།
སྤེལ་དུས: 2013/7/11
རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

སྤེལ་དུས: 2013/4/6

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 7 )ཡོད།               པར་ངོས 1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
15646532
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999 13909418876 QQ:516617821    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
网站备案号:蜀ICP备13002975号