༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 5 ཚེས 29 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»ལོ་རྒྱུས།»བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས།


༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་ལྔ་བ།

༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་ལྔ་བ།

སྤེལ་དུས: 2013/4/8
༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་བཞི་བ།

༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་བཞི་བ།

སྤེལ་དུས: 2013/4/8
༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་གསུམ་པ།

༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་གསུམ་པ།

སྤེལ་དུས: 2013/4/8
༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་གཉིས་པ།

༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་གཉིས་པ།

སྤེལ་དུས: 2013/4/8
༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་དང་བོ།
༄༅། །རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཁག་དང་བོ།
སྤེལ་དུས: 2013/4/8
བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བང་སོ།
བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བང་སོ།
སྤེལ་དུས: 2013/4/8

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 16 )ཡོད།               པར་ངོས་ཐོག་མ།  གོང་མ།  པར་ངོས 2/2 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
18493984
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号